design_society_XV

DESIGN AND SOCIETY | Dizajn a spoločnosť

NAVRHOVANIE DIZAJNU
vychádza zo širších súvislost
í:
– sociálno-psychologických
– technologicko-materiálnych
– časo-priestorovými
podmienkami, kontextami
a aspektami,

ktoré globálne nazývame napr.:
vedomím, požiadavkou, prostredím, okolím, okolnosťami, spoločnosťou…

Add a Comment

You must be logged in to post a comment