somastudio accounting

Vedenie účtovníctva

 

.

 

Kladieme dôraz na vypovedaciu schopnosť účtovníctva,
aby správne informácie získané z účtovníctva viedli k stabilite a napredovaniu Vašej spoločnosti a k Vašej spokojnosti.

Právne normy a legislatívne podmienky sa neustále menia a nie vždy je jednoduché ich jasne interpretovať, zachytiť novelizácie a aplikovať ich do praxe. Oblasť účtovníctva je pre podnikateľské subjekty edukačne náročná na dodržiavanie aktuálnej legislatívy. Z hľadiska úspory nákladov  je oblasť účtovníctva najčastejšie zabezpečované dodávateľským spôsobom – outsourcingom. 

Rozšírením portfólia služieb našej spoločnosti, vďaka vysoko profesionálnej personálnej podpore, Vám dokážeme efektívne a odborne pomôcť i v tejto oblasti. Vďaka neustálemu vzdelávaniu, dokážeme pružne reagovať na legislatívne zmeny. Vedenie účtovníctva zahŕňa nielen vedenie komplexného účtovníctva, ale aj neustále sa meniacu mzdovú agendu, personalistku a ekonomicko-finančné poradenstvo.

Účtovné a EKOnomické poradenstvo

 

.

 

Ponuka nami poskytovaných služieb obsahuje všetky štandardné služby, ktoré zahŕňa oblasť účtovníctva . Poradíme a pomôžeme Vám aj pri riešení iných situácií, ktoré náročný podnikateľský život prináša.

• vedenie účtovníctva,
• odborné poradenstvo z oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd,
• podnikateľské poradenstvo,
• spracovanie daňových priznaní,
• spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov,
• vedenie pomocných účtovných evidencií, knihy majetku, knihy sociálneho fondu, evidencia jázd,
• vedenie mzdovej a personálnej agendy,
• ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
• pomoc pri komunikácii s daňovým a iným úradom, spolupráca pri kontrolách,
• školiacu činnosť,
• finančné analýzy,
• zostavovanie štatistických výkazov (ŠÚ SR, Intrastat),
• vypracovanie podkladov a komunikácia s bankou pri vybavovaní úverov,
• a iné.

• odborné poradenstvo pred začiatkom podnikania,
• vypracovanie daňového priznania,
• daňové priznania daňovníkov s príjmami zo zahraničia,
• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
• poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej problematiky,
• a iné.

 

.

 

cenník

Cena sa stanovuje na základe dohody s klientom a vychádza z počtu a náročnosti výpočtov pre zaúčtovanie jednotlivých položiek a od počtu položiek a výšky dlhodobého majetku. Zohľadňuje zabiehanie firmy, ak je predpoklad, že firma aktívne začne vykonávať svoju činnosť neskôr, ako sa založí. Za vypracovanie účtovnej závierky je samostatná fakturácia podľa dohody. Práce nad rámec zmluvy sa ocenia individuálne podľa vzájomnej dohody pred začatím prác.

V mesačnej paušálnej cene za vedenie jednoduchého účtovníctva je zahrnuté:

• kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
• spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (odberateľské a dodavateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
• vedenie peňažného denníka,
• vedenie pokladničnej knihy,
• vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr,
• evidencia pohľadávok a záväzkov,
• evidencia majetku (krátkodobého, dlhodobého),
• evidencia DPH,
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta,
• účtovné a daňové poradenstvo v primeranom rozsahu.

V mesačnej paušálnej cene za vedenie podvojného účtovníctva je zahrnuté:

• kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
• spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodavateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),
• vedenie hlavnej knihy,
• vedenie analytickej evidencie,
• vedenie účtovného denníka,
• vedenie pokladničnej knihy,
• vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr,
• evidencia pohľadávok a záväzkov,
• evidencia majetku (krátkodobého, dlhodobého),
• evidencia DPH,
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta,
• účtovné a daňové poradenstvo v primeranom rozsahu.

V mesačnej paušálnej cene za spracovanie miezd je zahrnuté:

• výpočet miezd podľa dodaných podkladov,
• vypracovanie miezd a výplatných listín,
• vyhotovenie podkladov pre výpočet PN a OČR,
• spracovanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad,
• vystavenie príkazu na úhradu miezd a poistného,
• zastupovanie klienta pred inštitúciami – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa,
• elektronické prohlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní•poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky.

Spracovanie daňového priznania a účtovných závierok pre fyzické (FO) a právnické osoby (PO), daň z motorových vozidiel (MV).

• Fyzická osoba – Daň z príjmu typ A,
• Fyzická osoba – Daň z príjmu typ B (paušálne výdavky),
• Fyzická osoba – Daň z príjmu typ B,
• Právnická osoba – Daň z príjmu,
• Motorové vozidlá – Daň z motorových vozidiel,
• Účtovná závierka – spracovanie ročnej účtovnej závierky.