komunikácia

Kreatívna komunikácia
vytvára efektívnu propagáciu,
ktorá dokáže pozitívne ovplyvniť
rozhodnutia ľudí

 

 

Komunikácia na základe
– správne špecifikovanej formy a obsahu informácií,
– vhodne vybratej formy motivačných stimulácií
– a presne vymedzenej cieľovej skupiny

Cieľová skupina
vytvára priamu cestu k spotrebiteľovi

Identifikujeme najoptimálnejšie médiá, 
zasahujúce vašu cieľovú skupinu

Rozprávajte tam,
kde vás počúvajú
a tak aby vás
počúvali

 

 

Kreatívne riešenie
ako ľudí informovať, 
že máte to

, čo potrebujú

Správne nastavená kreatívna komunikácia 
prináša efektívnu propagáciu